સ્પર્ધાત્મક પીસીબી ઉત્પાદક

FR-4 Hard gold PCB

FR-4 હાર્ડ ગોલ્ડ પીસીબી

બે સ્તર બોર્ડ, બોર્ડ જાડાઈ: 1.6mm;

સમાપ્ત કોપર જાડાઈ: 35um,

સમાપ્ત: ENIG

gold plating PCB with CEM-3 material

CEM-3 સામગ્રી સાથે ગોલ્ડ પ્લેટિંગ PCB

એક સ્તર બોર્ડ, બોર્ડ જાડાઈ: 1.2mm;

સમાપ્ત કોપર જાડાઈ: 35um,

સમાપ્ત: ENIG