સ્પર્ધાત્મક પીસીબી ઉત્પાદક

flexible PCB with gold finger

સોનાની આંગળી સાથે લવચીક પીસીબી

બે-સ્તર-બોર્ડ, બોર્ડ-જાડાઈ: 0.30mm;

સમાપ્ત કોપર જાડાઈ: 35um,

સમાપ્ત: ENIG

4 layer flexible board

4 સ્તર લવચીક બોર્ડ

4 સ્તર બોર્ડ, બોર્ડ જાડાઈ: 0.60mm;

સમાપ્ત કોપર જાડાઈ: 35um,

સમાપ્ત: ENIG