સ્પર્ધાત્મક પીસીબી ઉત્પાદક

rigid-flex board with ENEPIG finish

6-સ્તર-બોર્ડ, બોર્ડ-જાડાઈ: 1.700mm;

સમાપ્ત કોપર જાડાઈ: 35um,

સમાપ્ત: ENEPIG